Yazılar

BOŞANMA DAVALARINDA KARŞI DAVA AÇILMASI

Hukuk mahkemeleri kanunu uyarınca, boşanma davaları kendi içerisinde farklı başlıklara ayrılır. Her dava sürecinde karşı dava açma gereksinimi, kişinin belirli şartları yerine getirmesi ile mümkündür. Bir dava içerisinde karşı boşanma davası açma süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün kadardır. Bu sürecin değişkenlik gözetmesi, davaya mahsus olarak uzatılabilir. Aynı zamanda ek süre içinde […]

Daha fazlasını oku...

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ -TAHLİYE DAVASI

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları a. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalıdır TBK m.352’de taahhüdün yazılı olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Esasen, buradaki şekil bir geçerlilik şartıdır. Ancak belirtilmelidir ki, tahliye taahhüdünün adi yazılı şekilde verilmesi yeterlidir, noter tarafından düzenlenmiş olması şart değildir. Bu noktada şu hususun belirtilmesinde yarar vardır. Tahliye taahhütnamesinin noterlikçe düzenlenmiş olmasının önemi bulunmaktadır. Öncelikle belirtilmelidir ki, […]

Daha fazlasını oku...

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

4857 Sayılı İş Kanunu hem işçi hem de işveren için iş akdini haklı nedenlerle feshetme imkanı tanımıştır. Buna göre kanunun 24. Maddesi işçi bakımından haklı fesih sebeplerini düzenlerken 25. Madde ise işveren bakımından ihbar sürelerine uyulmaksızın yani derhal fesih imkanı tanımaktadır. Bu durumlarda iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaz. Derhal fesih hakkı üç ana […]

Daha fazlasını oku...

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle evinden çıkmasını istediği kiracının çıkmaması halinde açılmalıdır. İhtiyaç yalnızca kiraya veren için değil kiracının eşi, altsoyu (çocuk, torun), üstsoyu (baba, anne, dede, nine) veya yasa gereği bakmakla yükümlü olduğu kişinin gereksinimleri için de söz konusu olabilecektir. Kira sözleşmesi uyarınca bir taşınmazda oturan kişinin tahliye edilebilmesi için bir […]

Daha fazlasını oku...

KONUTUN GEÇ TESLİMİNDEN KAYNAKLANAN KİRA KAYBI TAZMİNATI

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİE. 2019/2704K. 2020/92T. 15.1.2020 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Hangi Tarihte Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği ve Bu Tarihten İtibaren Yapı Kullanma İzin Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar Ne Kadarlık Gecikme Olduğunun Tespiti Gerektiği – Teslimi Gereken Tarihten İtibaren 12 Aylık Süre İçin Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Mahrum Kalınan […]

Daha fazlasını oku...

KİRA TESPİT DAVASI VE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI

Türk Borçlar Kanunu (TBK)‘nda düzenlenmiş olan kira bedelinin tespiti davası ile kira bedelinin uyarlanması davası birbirlerinden farklı davalar olmalarına rağmen uygulamada sıklıkla karıştırılmaktadır. Kira tespit davası, belirli sınırlar çerçevesinde, hâkim tarafından kira bedelinin yeniden tespit edilmesine ilişkin bir davadır. Bu davanın açılabilmesi için taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir anlaşmazlık bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra taraflar […]

Daha fazlasını oku...

HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER

Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir? Son zamanlarda tarafımıza sıklıkla sorulan bir sorudur. Mahkemelerin dahi karar vermekte zorlandığı bu konuda tek tek hangi kelimelerin hakaret sayılıp sayılmadığını yazacağız. Hakaret sayılmayan kelimeler kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durumla ilgili olarak kararı adli soruşturmayı yapan savcılık veya yargılamayı yapan mahkeme verecektir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun […]

Daha fazlasını oku...

CEZA DAVALARI VE CEZA AVUKATI

Ceza Hukuku Ceza Hukuku sonuçları ve baktığı suç dalları itibariyle çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Soruşturma ve kovuşturma neticesinde hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden, bir ağır ceza davalarında uzman bir avukat ile çalışmak her zaman yararınıza olacaktır. Bu bölümde ağır ceza avukatının baktığı davalar, ceza davalarında süreç, ağır ceza avukat seçerken nelere dikkat edilmesi […]

Daha fazlasını oku...

KADININ YALNIZCA KIZLIK SOYADINI KULLANMASI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E: 2014/889,  K: 2015/2011 Sayılı Kararı EVLİLİK SOYADININ İPTALİ İLE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE KIZLIK SOYADININ KULLANILMASI İSTEMİ KIZLIK SOYADINI KULLANMAK İÇİN HAKLI BİR GEREKÇEYE İHTİYAÇ OLMAMASI EVLİ KADINLARIN KOCALARININ SOYADINI TAŞIMA ZORUNLULUĞIU CİNSİYETE DAYALI FARKLI MUAMELE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI BİR ANLAŞMA İLE BİR KANUN HÜKMÜNÜN ÇATIŞMASI “İçtihat Metni” Taraflar […]

Daha fazlasını oku...

MİRASIN REDDİ (MİRASIN HÜKMEN REDDİ)

Bilindiği üzere miras, miras bırakanın ölümü ile birlikte bir bütün (küll) hâlinde mirasçılara geçer. Mirasın bir bütün hâlinde geçmesi demek, onun alacak ve borçları ile birlikte mirasçılara geçmesi demektir. Bir başka anlatımla mirasçılar sadece mirasın nimetlerinden istifade etmez, fakat aynı zamanda onun külfetlerine de katlanırlar, yani borçlarından da sorumlu olurlar. İşte kimi durumlarda mirasçılar miras […]

Daha fazlasını oku...