TEHDİT ŞUCU VE CEZASI-TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI

Tehdit suçunun oluşması için fiilin ,mağdurun güvenlik duygusunu ,iç huzurunu etkileyici ,onu endişeye ve korkuya sevk eden hareketlerdir. Mağdurun iç huzurunun bozulması ,onun serbestçe karar vermesini veya verdiği kararlara göre hareket edebilmesine engel olur. Kısaca tehdit mağdurun karar veya hareket hürriyetini tehlikeye koyan veya engelleyen bir fiildir. Tehdit fiili TCK m.106 da şöyle düzenlenmiştir :”

 • Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.(2) Tehdidin;
  a) Silahla,
  b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”

TCK’ da hürriyete karşı suçlar başlığı altında 106. Maddede hüküm altına alınan bu suçu iki kısma ayırmıştır. Birincisinde bir başkasının kendisine veya yakınının hayatına ,vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir tehdit söz konusu iken ikinci cümlede malvarlığına yönelik tehdit suçu yaptırım altına alınmıştır. Ancak ikinci cümlede malvarlığına yönelik tehditleri sadece mağdurun kendisine karşı yapılmışsa yaptırım altına alınmıştır.

                                                             SUÇUN UNSURLARI ?

TCK’ da yaptırım altına alınan fiil, failin hayatına ,vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle mağduru tehdit etmektedir. Tehditle fail tarafından istenilen hususun yerine getirilmemesi kaydına bağlı olarak mağdura bir kötülük yapılacağı bildirilmektedir.

Mağdura yapılan tehdidin ,onun iç huzurunu bozmaya ,onda korku ve endişe yaratmaya elverişli olması gerekir. Ancak suçun oluşması için tehdidin mutlaka mağdurun iç huzurunu bozarark onda korku veya endişe meydana getirmesi aranmaz. Yani fiil elverişli olmalıdır ancak bir sonuç doğurmazı sorunlu değildir.

TEHDİT KONUSU FİİL GERÇEKLEŞMESE DE YİNE FAİL CEZALANDIRILIR MI?

Tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değildir. Fail tehdit fiilini işledikten sonra tehdit konusu olan kötülü gerçekleştirirse ,bu kötülük suç teşkil ettiği takdirde her bir fiilden ayrı ayrı cezalandırılır.

TEHDİT YAZILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Tehdit ,sözlü yazılı veya herhangi bir işaretle gerçekleştirilebilir. Önemli olan gerçekleştirileceği bildirilen haksızlığın mağdur tarafına ulaştırılmasıdır. Bunu hangi araçla olduğu önemli değildir.

UYARI İLE TEHDİDİN FARKI NEDİR?

Faillin söz ve hareketi uyarı niteliğinde ise, ne kadar ağır olursa olsun tehdit olmaz. Uyarının tehditten farkı ,tehditte mağdur üzerinde gerçekleştirilecek zarar tehdit eden kişi tarafından oluşturulacağı halde ,uyarıda bu zararın oluşması failin irade ve etkisinden uzaktır.

                                        SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

Maddenin ikinci fıkrasında suçun işleniş şekline göre cezanın arttırılacağı belirtilmiştir. tehdit suçunda, suçun silahla,kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,imzasız mektupla veya özel işaretlerle,birden fazla kişi tarafından birlikte,var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde cezanın arttırılacağı öngörülmüştür.

1-Tehdidin silahla işlenmesi:

Tehdit suçunun silahla işlenmesi cezayı arttırıcı nitelikli bir unsurdur. Suçun işlenmesinde kullanılan silah ,eylemin icrasını kolaylaştırdığı gibi ,faile cesaret vermekte, buna karşılık mağdur üzerinde oldukça etkili bir korku yaratmaktadır. Silah deyiminden “ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, saldırı ve savunmada amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli diğer şeyler” silah kapsamına girmektedir. Yani silah deyince akla sadece tabanca gemlememelidir.

KURUSIKI VEYA OYUNCAK TABANCA KULLANILIRSA NİTELİKLİ UNSUR SAYILIR MI?

Mağdur üzerinde korku yaratma kabiliyetine sahip silahın ,somt olayda boş(tabancada mermi olmaması) veya gerçeğe benzemekle birlikte sahte(oyuncak) ya da kurusıkı tabanca olması önemli değildir. Nitelikli unsurun uygulanması için somut olayın şartlarına orta zekaya sahip bir kimseyi korkutmaya uygun ve elverişli olması yeterlidir.

BELİNDEKİ SİLAHI GÖSTEREREK TEHDİT DE NİTELİKLİ UNSUR SAYILIR MI?

Silahın mağdura yöneltilmesi zorunlu değildir. Onun iç huzurunu bozmaya elverişli bir şekilde teşhir edilmesi nitelikli halin uygulanması için yeterlidir.

2-FAİLİN KENDİNİ TANINMAYACAK BİR HALE KOYARAK TEHDİT SUÇUNU İŞLEMESİ

Mağdurun kendini savunma kabiliyetini azalttığından ve ayrıca suçu işleyenin belirlenmesini zorlaştırdığından kişinin kendini tanınmayacak hale getirerek tehdit fiilini işlemesi,cezanın arttırılması sebebidir. Örneğin failin maske takması veya takma saç-sakal takması ya da tanınmayacak şekilde makyaj yapması suretiyle tehdit fiilini işlemesi halinde fiil nitelikli unsur sayılır.

3-TEHDİDİN İMZASIZ MEKTUPLA, ÖZEL İŞARETLERLE VEYA FAİLİN KENDİSİNİ TANINMAYACAK HALE SOKMASI SURETİYLE İŞLENMESİ

İmzasız mektupla işlenen tehdit fiilinin mağdurun iç aleminde daha fazla olumsuz etki yapacağını göz önüne alan kanun koyucu, bu hali nitelikli bir hal saymıştır. İmzasız mektup yazmak ,bir taraftan suç işleyenin ahlaki kötülüğünü ortaya koyarken ,diğer taraftan mağdurun savunma imkanını da azaltmış olur ve mağdur kime karşı kendini koruyacağını,nasıl tedbir alacağını bilemez.

Tehdit suçunun özel işaretler kullanılmak suretiyle işlenmesi durumunda mağdur üzerinde daha etkili bir korku yaratılacağını düşünen kanun koyucu bu suretle işlenen tehdit fiilini nitelikli unsur saymıştır. Örneğin mağdurun kapısına tabut,hançer,gamalı haç,vahşi hayvan resmi,kurukafa,kanlı bez parçası,kan damlayan bıçak resmi bırakmak örnek olarak gösterilebilir.

MAİLLE TEHDİT NİTELİKLİ UNSUR OLUR MU?

Maddede her ne kadar imzasız mektuptan bahsedilmişse de mağdura hitap eden ve mektup şeklinde olmayan ,herhangi bir vasıta ile yazılmış olan yazılar da bu kapsamdadır. Burada önemli olan husus ,mağdurun ,eline ulaşan şeyin içeriğinden failin kim olduğunu anlayamaması yahut onu kesin olarak teşhis edememesidir.

4-TEHDİDİN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ

Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde bir yandan tecavüzün yoğunluğu artmakta ,diğer yandan mağdurun kendini koruma imkanı ciddi şekilde azalmaktadır. Bu durum dikkate alındığından ,fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi cezayı arttıran nitelikli hal kapsamına alınmıştır.

5- TEHDİDİN VAR OLAN VEYA VAR SAYILAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ?

Bu tarz bir tehdide muhatap olan mağdur,kendisini basit bir tehdide oranla daha korumasız hissedecek ve üzerindeki psikolojik baskının yoğunluğu artacaktır. Bu suretle işlenen tehdit suçu cezayı arttırıcı nitelikli hal kapsamında sayılmıştır.

                                                     TEHDİT SUÇUNUN CEZASI

Birinci fıkrada tanımlanan basit tehdit suçunun cezası 6 aydan iki yıla kadardır. Yani Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

ancak birinci fıkranın devamında cezayı azaltan bir nitelikli hale yer verilmiştir. Buna göre “Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Suçun nitelikli hallerinin belirtildiği ikinci fıkranın gerçekleşmesi halinde verilecek ceza arttırılmıştır. Buna göre “(2) Tehdidin;a) Silahla,b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Burada kanun koyucu hapis cezasının artırım sebeplerini saymış ve 2 yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceğini belirtmiştir.

                                              SUÇUN TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR?

Tehdit suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir. Ancak sadece birinci fıkranın devamında bahsedilen Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise suçun takibi şikayete bağlıdır. Tehdit suçuna dayalı bir soruşturmada şüpheliyseniz veya tehdit suçuna dayalı olarak bir mağduriyet yaşıyorsanız uzman avukattan hukuki yardım almanızı öneririz.

Beylikdüzü avukat, Beylikdüzü boşanma avukatı, beylikdüzü en iyi avukatları, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzündeki hukuk büroları, esenyurt avukatları, büyükçekmece avukatları, istanbul ceza avukatları, beylikdüzü ceza avukatları, beylikdüzü iş hukuku avukatları, esenyurt iş hukuku avukatı, beylikdüzü gayrimenkul avukatı, avcılar iş hukuku avukatı, büyükçekmece iş hukuku avukatı, beylikdüzü anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma avukatı, ağır ceza avukatı, büyükçekmece ceza avukatları

“TEHDİT ŞUCU VE CEZASI-TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI” için 7 yorum

 1. İyi günler avukat bey Instagram fake hesap ile hakaret içerikli mesajlar attığım için karakola şikayet edildim fakat tutanağa tehtit diye yazıldı karşı taraf ile anlaştım geldi şikayetini geri çekti ama karakol bana kamu davası açılır dedi bu dava açılınca uzlaştırma istenir mi yoksa ceza mı alirim direk bana yardımcı olabilir misiniz Instagram fake hesaplari bulunabilir mi acaba

  1. Merhaba soruşturma ve/veya kovuşturma dosyanızı avukata inceleterek ücreti mukabilinde destek almanızı öneririz.

 2. Merhaba, Amirin sözleşmeli personelini seni işten atarım/sözleşmeni yenilemem demesi tehdit midir?

 3. Merhaba avukat bey karşı komşum bahçemize izinsiz şekilde girerek bahcemizin istinat duvarınn üst kısmına hilti ile 5×10 genişliğinde kırmak suretiyle 6 adet yarımşar metre derinliğinde yer acarak direk dikmiş ve evine bir oda eklenti yapmıştır. Bizim istinat duvarını kendisine temel olarak kullanmıştır. Yaptığı yapı kaçak olduğu için belediye yıkmıştır. Duvarın üstünde kırdığı yerler öylece kalmıştır mala zarar verme suçu oluşur mu

 4. Sayın avukat bey, kolay gelsin 1 saat önce bir olaylar karşılaştım yardım istemek istedim, bazı şahıs lar yurtta odamda oyun oynarken hiç anlamadığım garip düşünceleri yüzünden kameralar önünde belindeki bıçağı göstere göstere yanıma geldi ve bazı arkadaşlarıyla kapımın önünde toplandılar. Anlam veremedim fakat huzurumu bozuyorlar polis abilerim var okulda tanıdığım onlarla iletişime geçeceğim fakat kameralar herşeye şahit oldu bu arkadaşlara yaptırım olurmu acaba lütfen yardım eder misiniz 🙁

  1. Merhaba bahse konu olay suç unsurlarını içermektedir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir