İşçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturmayan durumlardaki fesih, haklı fesih sayılmaz (Yargıtay Kararı)

22. Hukuk Dairesi         2015/20070 E.  ,  2017/24952 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVATÜRÜ:ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesini sağlık sebepleri ile haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının rahatsızlığı ile ilgili olarak müvekkil şirkete herhangi bir kurul raporu sunmadığını, davacının rahatsızlığının çalışma koşullarından kaynaklandığının belli olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdini sağlık nedeni ile feshinin haklı nedenle fesih olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Davacı işçinin iş sözleşmesini sağlık sebepleri ile haklı olarak feshedip feshetmediği hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/1-a bendi gereğince, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Somut olayda; davacı işçi davalı şirkete ait çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak 2 yıl 7 ay 15 gün süre ile çalışmış, iş sözleşmesini sağlık sebepleri ile haklı olarak feshettiğini ileri sürmüş olup, işitme kaybına dayalı rahatsızlıkları olduğunu belirtmiştir. 31.10 .2013 tarihli … Devlet Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunda sol kulakta hafif iletim sağ kulakta orta derecede mikst tip işitme kaybı olduğu ve % 14 engel oranı bulunduğu, ayrıca solunum yollarında astım bronşit hafif derecede solunum fonksiyonu bozukluğundan kaynaklı engel oranının % 20 olduğu ve sonuç olarak engel oranının % 31 olarak belirlendiği ve raporun geçerlilik süresinin sürekli olduğu görülmüştür. Mahkemece dosya kapsamına ibraz edilen tüm sağlık raporları ve tedavi evrakları üzerinden davacının fesih gerekçesinde belirtilen sorunun sağlığına ve yaşayışına tehlike oluşturup oluşturmayacağı konusunda adli tıp uzmanından bilirkişi raporu aldırılmıştır. Bilirkişi raporunda; Çağrı Merkezlerinin açık ofis ortamında olması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların kolay yayıldığı ortamlardan olduğu, davacı …’nda tespit edilen hastalıkların tek başına çağrı merkezinde çalışmaya engel oluşturacak nitelikte olmamakla birlikte sağ kulaktaki işitme kaybının gürültülü ortam nedeniyle zamanla artacağının da tıbben bilindiği, sonuç itibari ile şahıs hakkında düzenlenmiş tıbbi evraklardan elde edilen bilgi ve bulgulara göre davacının hastalığının sağlığı için bir risk oluşturacak nitelikte olmadığı, ancak işitme kaybının zamanla artabileceği, bu nedenle işitme testleri ile takibi gerekip, işitme testlerinde bozulma olması durumunda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanabileceği bildirilmiştir. Mahkemece feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş ise de; adli tıp uzmanı tarafından dosyaya sunulan raporda davacının hastalığının işin yapılması halinde işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturmayacağı belirlendiğinden davanın reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Beylikdüzü/İstanbul Avukat Burak GÜN ile iletişme geçmek için iletişim kısmında yazan telefon numarasını arayabilir veya mesaj yoluyla iletişim kurabilir ve randevu oluşturabilirsiniz.Beylikdüzü avukat, Beylikdüzü boşanma avukatı, beylikdüzü en iyi avukatları, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzündeki hukuk büroları, esenyurt avukatları, büyükçekmece avukatları, istanbul ceza avukatları, beylikdüzü ceza avukatları, beylikdüzü iş hukuku avukatları, esenyurt iş hukuku avukatı, beylikdüzü gayrimenkul avukatı, avcılar iş hukuku avukatı, büyükçekmece iş hukuku avukatı, beylikdüzü anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma avukatı, ağır ceza avukatı, büyükçekmece ceza avukatları

“İşçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturmayan durumlardaki fesih, haklı fesih sayılmaz (Yargıtay Kararı)” için 2 yorum

  1. Merhaba, sonuç olarak, orta derece işitme kaybı sağlığı etkilemeyen bir durum olarak görüldüğü için kıdem tazminatı olmadan mı çıkarılıyor.

    Merhaba benimee orta derece işitme kaybım var . 80 desibel üzeri gürültülğ bir ortamda kulak tıkacı ile çalışıyorum. Çalışma koşullarında kulak tıkacı takmak zorunlu. 15 yıldır aynı firmada iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışımama rağmen bu gelen düre zarfında kulaklarında orta derece işitme kaybı çıktı. İşe devam ettiğim sürece bunkayıp ilerleyecek.

    Bu noktada iş akdimi haklı olarak fesh edebilir miyim. İş verenim bana tazminatımı verir mi.
    Çalıştığım şirket kurumsal bir firma. Ve sektöründe lider

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir