BOŞANMA SEBEPLERİ- ÇEKİŞMELİ BOŞANMA- ANLAŞMALI BOŞANMA

Boşanma Davası ne zaman açılır?

Çekişmeli boşanma davalarının nedenleri kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre bazı durumlarda kanun boşanma davası açılması için süre tayin etmiş bazı durumlarda ise herhangi bir süre ön görmemiştir.

  

    Boşanma Nedenleri Nelerdir?

    Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma nedenleri şu şekilde sıralamıştır.

  • Zina; TMK md. 161 zinayı düzenlemiştir. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı (6) ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş (5) yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Ancak affettikten sonra eşin yeniden zina yapması durumunda ispatlanan zina yeniden boşanma davası açılmasına hak tanır.
  • TMK md. 162 hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebeplerini düzenlemiştir. Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 163 suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebeplerini düzenlemiştir. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler ya da haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 164 terk sebebini düzenlemiştir. Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
  • TMK md. 165 akıl hastalığı sebebini düzenlemiştir. Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 166’da ise birden fazla sebep düzenlenmiştir. Bunlardan biri evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 166/3’te ise anlaşmalı boşanma düzenlenmiştir. Evlilik en az bir (1) yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafların neden boşanmak istediklerini, kusur oranlarını, kimin haklı kimin haksız olduğunu araştırmaz. Tarafların anlaştıkları hususları duruşma esnasında onaylamarı ile hakim anlaşma protokolüne göre boşanmaya karar verir. Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün hazırlanmasından dava dilekçesinin yazılarak davanın açılması ve kararın kesinleştirilmesine kadar olan sürecin boşanma avukatı takip edilmesi avantajlı olacaktır.
  • TMK md. 166/4’te fiili olarak ayrı yaşama durumu düzenlenmiştir. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç (3) yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
    Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

    Evlilik birliğinin bir (1) yılı doldurması durumunda taraflar anlaşmalı boşanabilirler. Ancak bu durumda taraflar çekişmeli boşanma davası açabilirler. Çekişmeli boşanma davası sürerken evlilik 1 yılı doldurduğunda taraflar açmış oldukları çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanma davasına döndürebilir.

    Boşanma Davası Süresi Nasıl İlerler?

    Boşanma davasında öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinin hazırlanması ile birlikte dava açılır. Boşanma davası açmaya yetkili olan yer mahkemesinde dava açılır. Daha sonra mahkeme tarafından dilekçe davalı tarafa tebliğ edilir ve dilekçe aşamaları tamamlanır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma günü verilir ve yargılamaya devam edilir. Mahkemece her iki tarafın gelir ve gider durumunun tespit edilebilmesi amacıyla Kolluk aracılığıyla Ekonomik Sosyal Durum Araştırması yapılır.

    Ön inceleme duruşması sonrası tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ile birlikte esasa ilişkin beyanlar sunulur ve yerel mahkemedeki yargılama sona erer.

    Daha sonra gerekçeli karar talep ile birlikte taraflara tebliğ edilir ve eğer taraflar bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorlarsa 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde istinaf dilekçeleri ile birlikte dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini isteyebilirler.

    Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek karardan sonra temyiz yolu da açık olup aynı şekilde temyiz itirazlarında da bulunulabilecektir. Dosyanın tamamlanması ile birlikte boşanma ve diğer talepler sona ermiş olur ve kararın kesinleşmesi nüfus müdürlüğüne bildirilir.

    Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının ne kadar sürdüğü hakkında net bir bilgi vermek doğru olmaz. Ancak anlaşmalı boşanma davaları genel olarak 1 ay içinde sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davaları ise davaya özgü özel durumlara göre bazen çok uzun sürebilmektedir. Özellikle verilen karara itiraz edilir ve dosya üst mahkemeye giderse davanın sonuçlanması uzun yıllar alır. Bu nedenle anlaşmalı olarak boşanmak hem maddi hem manevi olarak daha avantajlı olacaktır.

 

 Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalı?

    Boşanma davasını hangi tarafın açmış olduğu önem taşımaz. Boşanma davası açıldığını öğrenen tarafta kendi delilleri ile karşı dava açma hakkına sahiptir. Çekişmeli boşanma davalarında önemli olan kusurluluğun ispatlanması ve hak kaybına uğramadan boşanmak olacaktır. Bu noktada her türlü delilden faydalanılabilir. (ses kaydı, video, fotoğraf, tanık, mesaj kaydı, SMS,…v.s.)

    Boşanma Davası Nerede Açılır? Yetkili Yer Neresidir?

    Boşanma davası taraflardan birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 (altı) aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilecektir.

    Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

    Boşanma davasını bir avukat yardımı ile açmak istiyorsanız öncelikle avukata özel bir vekaletname vermeniz gerekmektedir. Bu nedenle notere boşanma davanız olduğunu ve buna özgü bir vekaletname çıkartmak istediğinizi belirtmeniz gerekir. Herhangi bir notere giderek boşanma davası açabilmesi için vekaletname vereceğiniz avukatın bilgilerini ve yanınızda götüreceğiniz kimlik ile birlikte vesikalık fotoğrafınızı notere ibraz ederek noterden vekaletnameyi çıkartmasını isteyebilirsiniz.

    Boşanma Davalarında Avukat Tutulmak Zorunda mı?

    Hak kaybına uğramamanız ve süreci daha sağıklı takip etmeniz açısından avukatla çalışmanızı öneririz. Boşanma davası açmak veya açılmış olan boşanma davanıza avukat arıyorsanız iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarası ile irtibata geçebilirsiniz.

    Boşanma Davası Bittikten Sonra Velayet Davası Açabilir miyim?

    Boşanma davası bittikten sonra her zaman velayet davası açılabilir. Ancak velayetin değiştirilmesi için haklı nedenlerin ispat edilmesi gerekmektedir.

    Boşanma Davası Açtıktan Sonra Feragat Edilebilir mi?

Boşanma davası açıldıktan sonra ve dava kesinleşene kadar her aşamada davadan feragat etmek mümkündür. Ancak bu feragatin belli başlı sonuçları olacaktır. Bu sebeple feragat dilekçesi vermeden önce avukatınıza, avukatınız yoksa bir avukata danışmanız her zaman yararınıza olacaktır.

    Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davalarında avukatın alacağı ücret avukat ile yapılacak görüşme sonrasında tarafınıza bildirilir. Olayı dinlemeden işin özünü anlamadan ücretlendirmeye gidilmesi doğru değildir. Bu açıdan önce hukuki yardım isteyenin neden boşanmak istediği hangi konularda uyuşmazlıkların olduğu, davanın ne kadar emek ve mesai gerektiği, hukuki yardımda bulunanın maddi ve manevi durumu avukat tarafından irdelenerek ücretin de buna göre belirlenmesi en doğru olanıdır. Aksi takdirde avukat ile müvekkili arasında güven ilişkisi zedelenebilecektir.

    Boşanmada Telefon Görüşme İçerikleri Geçmişe Dönük Çıkar mı?    

    Boşanma davasında yalnızca HTS kayıtları istenir. Kişinin telefonda kiminle ne konuştuğu görülemez ancak kiminle, kaç dakika, saat kaçta konuşulduğu ve mesajlaşıldığı bilgileri çıkmaktadır. Bu durumda çoğu zaman aldatma fiilini ispata yarar niteliktedir.

    Boşanma Davasında Velayeti Karşı Tarafa Verilen Çocukla Kişisel İlişki

    Boşanma davalarında velayetin karşı tarafa verilmesi durumunda velayet kendisinde olmayan tarafın müşterek çocukla görüşme hakkı vardır. Mahkemeler bu hakkı düzenlerken çocuğu, velayet kendisine bırakılan ve bırakılmayan tarafı düşünerek düzenlerler. Dosya kapsamında çocuk açısından sıkıntılı bir durum mevcut olmadığı sürece çocukla velayet kendisine verilmeyen taraf arasında her zaman kişisel ilişki düzenlenir.

    Karşı Taraf Duruşmaya Gelmezse Boşanabilir miyim?

    Karşı tarafın boşanma davasına gelme zorunluluğu yoktur. Karşı taraf davaya gelmez ya da boşanmak istemezse deliller incelenir ve hakim kusur durumuna göre davayı yine de karara bağlar. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafında duruşmaya gelmesi zorunludur.

Boşanma davanızda hak kaybına uğramamak için boşanma davası ile ilgilenen bir avukat ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.27.01.2021

Beylikdüzü avukat, Esenyurt boşanma avukatı, Esenyurt Ceza Avukatı, Beylikdüzü boşanma avukatı, beylikdüzü en iyi avukatları, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzündeki hukuk büroları, esenyurt avukatları, büyükçekmece avukatları, istanbul ceza avukatları, beylikdüzü ceza avukatları, beylikdüzü iş hukuku avukatları, esenyurt iş hukuku avukatı, beylikdüzü gayrimenkul avukatı, avcılar iş hukuku avukatı, büyükçekmece iş hukuku avukatı, beylikdüzü anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma avukatı, ağır ceza avukatı, büyükçekmece ceza avukatları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir