MÜHÜR BOZMA (FEKKİ) SUÇU VE EMSAL KARARLAR

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203. Maddesi “Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 61. Maddesi’nin 9. Fıkrası “Adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz”5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi’nin 1. Fıkrası ” Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak; … Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten .. yoksun bırıkalır”5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. Maddesi’nin 1. Fıkrası ” Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; … Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, Geçmesiyle düşer.”5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin 5. fıkrası “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir…”5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’nun 11. Maddesi “Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.”

Korunan Değer: Kamu Güvenliğidir.

Fail ve Mağdur: Fail herkes olabilir.

Mağdur: Kamu, Toplum.

Maddi Unsur: Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldırmak veya konuluş amacına aykırı hareket etmek

Manevi Unsur: Kasten işlenebilir.

Özel Görünüşleri: TeşebbüsİştirakİçtimaÖzel HalleriUsul

Bir suç hakkında ilgili kanunda şikayetle ilgili bir düzenleme yoksa o suç resen takip edilir. Bu suç şikayete tabi suçlardan değildir.Davaya asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Dava Zamanaşımı: 8 yıldır.

Uzlaşma hükümleri uygulanamaz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.Zarar doğurmaya elverişli suçlardan değildir.

Örnek Yerel Mahkeme Kararları

1-Sanık Mühür Bozan’ın mühür bozma suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK’nın 203/1 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve niteliğin ağırlığı dikkate alınarak takdiren alt sınırdan, suçun işlenmesindeki özelliklere nazaran tercihen 180 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

2-Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiğinden, TCK’nın 62.maddesi uyarınca, sanığın cezasına takdiren 1/6 oranında indirim uygulanarak 150 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

3-Sanığın cezasına başkaca artırım ve indirim uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

4-Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, hükmedilen adli para cezasının TCK’nın 52/2.maddesi uyarınca, 1 gün karşılığının 20,00 TL olarak takdirine ve sanığın 150 gün için (150 gün x 20,00 TL=) 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığın ekonomik durumuna nazaran, hükmedilen adli para cezasının taksitlendirilmesine takdiren yer olmadığına,

6-Sanığın adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinden, sanık hakkında TCK’nun 53/1.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

7-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olmasına, kişiliğine, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarına nazaran, ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememize olumlu kanaat geldiğinden, ayrıca bu suç nedeniyle kamunun uğradığı somut maddi bir zarar bulunmadığından, oluşan koşulları itibariyle, CMK’nun 231/5.maddesi uyarınca, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmak üzere, takdiren, verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Denetim süresi içerisinde, herhangi bir yükümlülük belirlenmesine takdiren yer olmadığına,

Denetim süresi içerisinde, sanık tarafından kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, CMK’nun 231/10.maddesi uyarınca, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine, aksi halde, mahkememizce dosyanın yeniden ele alınarak, CMK’nun 231/11 maddesi uyarınca yapılacak değerlendirme neticesinde hükmün açıklanmasına,

8-Katılan belediye kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş ise de, bu vekil duruşmaya hiç gelmediğinden, davaya müdahale talepli dilekçesi de matbu içerikte olduğundan, AAÜT’ne göre 400 TL olan maktu dilekçe yazma ücretinin sanıktan alınarak katılan belediyeye verilmesine,

9-3 davetiye gideri olan 33,00 TL’den ibaret yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair, sanık müdafinin yüzünde, katılan belediye vekilinin yokluğunda, kararın sanık müdafiine tefhiminden, katılan belediye vekiline tebliğinden itibaren 7 Gün içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi yoluyla, CMK’nun 231/12.maddesi uyarınca Antalya Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 10.03.2017

Örnek Yüksek Mahkeme Kararları

Yargıtay 21. Ceza Dairesi, 15.03.2016 gün, 2016/1529 Esas, 2016/2401 Karar

… mühürleme işleminin, özel hukuk tüzel kişisi … görevlilerince tatbik edilmiş olması karşısında, … bu mühürleme işlemine aykırı davranışta, 5237 sayılı TCK’nin 203 üncü maddesinde düzenlenen “mühür bozma” suçunun unsurları oluşmayacağı…

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 09.03.2015 gün, 2014/22307 Esas, 2015/23186 Karar

… hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için, .. zararın ödenmesi koşulu öngörülmüş ise de … mühür bozma suçunun devlete ve millete karşı suçlar arasında yer alıp, kamu idaresinin mühür koymaya yönelik iradesine karşı işlenmesi nedeniyle, mühür bozma eyleminin meydana getirdiği bir zarardan söz edilemeyeceği …

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 06.05.2014 gün, 2013/24782 Esas, 2014/8743 Karar

TCK’nin 203 üncü maddesi, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır. Burada mühürleme işleminin amacı devlet yönetiminin bir şeyi koruma altına alma ve başkalarının tasarrufunu önleme iradesinin konulan mühürle açıklanması olup, bu iradeyi etkisiz duruma getirerek onu ihlal eden herhangi bir eylem gerçekleştiği takdirde suç işlenmiş olacaktır. Bu nedenle, yasaya uygun biçimde konulan bir mührün varlığı, mühür bozma suçunun ön koşuludur. … sayaçların imali aşamasında konulan bakanlık mührünün anılan yasa ve maddesinde belirtilen mühür olarak kabul edilemeyeceğinden yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmayacağı …

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 06.11.2014 gün, 2014/3215 Esas, 2014/18588 Karar

… farklı tarihlerde düzenlenen mühür bozma tutanaklarının, … zincirleme suç ya da ayrı suçları oluşturacağı, zincirleme suç ilişkisi içindeki eylemlerden bazılarının kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne konu olması diğer eylemlerin dava konusu yapılmasına engel teşkil etmeyeceği …

Beylikdüzü Avukat, Esenyurt Avukat, Büyükçekmece Avukat ile iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayarak görüşme sağlayabilirsiniz.

“MÜHÜR BOZMA (FEKKİ) SUÇU VE EMSAL KARARLAR” için 4 yorum

 1. Saygılar burak bey bir arzuhalim vardı ben oto yıkamam var buraya ruhsat alamadım mühürlediler mühür kirsam cezası ne olur acaba tşk ederim

  1. Merhaba kanunda mühür fekkine ilişkin cezalar kanunda alt ve üst sınır olarak açıklanmıştır. Henüz bir yargılama olmadan bizler hakim yerine geçerek cezanız şu veya bu olur diyemeyiz.

 2. Merhaba Burak Bey,
  Benim bahçe duvarımın yanına çekme mesafesi ihlal edilerek kaçak bir ana okulu mutfağı yapıldı.
  Belediye Yapı kontrole şikayet ettim. Bugün gelip mühürlediler.
  Ancak okul sahibi, 2 saat sonra mührü ve yazıyı yerinden söktü.
  Bu durumda ne yapmam, nereye nasıl şikayet etmem gerekiyor.
  Bilgi verebilir misiniz.
  Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir