KAT MÜLKİYETİ HK. YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.12.2018 Esas: 2017/2354 Karar: 2018/8279

YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 17.12.2018 Esas: 2017/2354 Karar: 2018/8279

Kat Mülkiyeti Kanunu – Genel Kurul Toplantısı – İptal Talebi – Hak Düşürücü Süre

Özet:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde, kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz; hükmü düzenlenmiştir. Ayrıca, davacılara usûlüne uygun toplantı çağrı belgesi tebliğ edilmemiş olsa bile toplantıya katılmışlarsa bu usûlsüzlükten söz edilerek toplantının iptali istenemeyeceği de dikkate alınmalıdır.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde; 25/05/2014 tarihli olağanüstü genel kurulunun ve alınan kararların iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece; 30/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde olağanüstü toplantı için yasanın tüm kat maliklerinin uymakla yükümlü olduğu yönetim planının emredici çağrı ve usûl hükümlerine uyulduğunu gösterecek herhangi bir belgenin dosyanın içerisinde olmadığı için 25/05/2014 tarihli olağanüstü kat malikleri kurul toplantısı ve alınan kararların usûl yönünden yok hükmünde olduğu, yönetim kurulunun yasanın emredici olarak öngördüğü sayı ve arsa payı bakımından yeterli çoğunluk olmadan atanmış olduğu gerekçesiyle yönetim kurulu seçimi kararının esas hükmünde yok olduğuna karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kat malikleri genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir.

Davacı dava dilekçesinde; 25.05.2014 tarihli kat malikleri kurul kararının iptalini talep etmekle mahkemece “yönetim kurulu seçimi kararının esas hükmünde yok olduğu” şeklinde karar vermesi bu kararın izah kısmında ise olağanüstü toplantı olan 25/05/2014 tarihli kat malikleri kurul kararının çağrı ve usûl kurallarına aykırı yapıldığı gerekçesiyle yok hükmünde olduğu belirtilerek hükmün açık, şeffaf, infaz edilebilir olması gerektiği ve davacının taleplerinin tek tek karşılama noktasında açıklık içermemesi nedeniyle kararın bozulması gerekmiş olup mahkemece dava dilekçesindeki talep dikkate alınarak 25.05.2014 tarihli kat malikleri kurulu toplantısının olağan ya da olağanüstü toplantı olup olmadığı konusunda inceleme yapılarak, iptali istenen toplantıda alınan kararlar ayrı ayrı değerlendirilerek ,olağanüstü toplantı ise kanunun öngördüğü sıkı şekil şartlarına uyulmadığının tespiti halinde iptaline karar vermek gerekirken yok hükmünde olduğunun tespiti yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde, kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz; hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıdaki madde gereğince davacıların iptali istenen toplantıya katılıp katılmadığı, katılmışlar ise muhalefet şerhi konulup konulmadığı ve davacıların kanunda öngörülen süre de davanın açılıp açılmadığı tek tek dikkate alınarak yönetici seçilmesindeki kanunda öngörülen nisaba uyulmamasının yok hükmünde sayılmayacak eksikliklerden olduğu da değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Ayrıca, davacılara usûlüne uygun toplantı çağrı belgesi tebliğ edilmemiş olsa bile toplantıya katılmışlarsa bu usûlsüzlükten söz edilerek toplantının iptali istenemeyeceği de dikkate alınmalıdır. Mahkemece işin esasına girilerek, toplantıya ilişkin eksik tüm belgeler (çağrı kağıdı, gündem, hazirun cetveli, vekaletnameler vesair evraklar) ilgili yerlerden sorulup, dosya arasına alınarak, kat malikleri kurulunda alınan kararın Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre iptal edilmesini gerektiren nedenlerin bulunup bulunmadığı, tarafların iddia, savunma ve dosyada mevcut bütün deliller değerlendirilerek alınacak bilirkişi raporu da değerlendirilip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 17/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.

Beylikdüzü Avukat, Esenyurt Avukat ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayabilir, ofisimizde görüşmek için randevu talep edebilirsiniz.

“KAT MÜLKİYETİ HK. YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ Tarih: 17.12.2018 Esas: 2017/2354 Karar: 2018/8279” için 1 yorum

  1. 15.12.2012 TARİHLİ VE 28498 SAYILI RESMİ GAZETE’DE RİSKLİ YAPI HAKKINDA OY BİRLİĞİ İLE ALINAN KARARIN VEYA AKDEDİLEN SÖZLEŞMENİN Anayasa Mahkemesi kararında, kentsel dönüşüm işlemleri kapsamında yapılacak tebligatların hak kaybına neden OLUNMAMASI için, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri esas alınarak GERÇEKLEŞMESİ gerektiği BELİRTİLDİĞİ halde;
    HERBİR KAT MALİKİNE YAZILI BİLDİRİM YAPILMADAN TOPLANTININ YAPILARAK AZINLIĞIN KENDİ ARASINDA ALDIĞI KARARLARIN ÇOĞUNLUĞA DAYATILARAK UYGULATILDIĞINDAN, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINI TEŞKİL ETTİĞİ KESİNDİR” hükmü bulunduğundan TEBLİGAT KANUNA AYKIRI YAPILAN BU TOPLANTININ VE ALINAN KARARLARIN GEÇERSİZ OLDUĞU ve RESMİ OLARAK YIKIM KARARI ALINMADAN, KANUNLARA AYKIRI OLARAK dayatılan kararlar ile MALA VE CANA ZARAR VEREN VERMEYE DEVAM EDEN sözde yönetimin kanunsuz icraatleri neticesinde; her bir hak sahibinin yaşadığı ya da bir şekilde yararlandığı yapının geleceği hakkında görüş bildirme, değerlendirme yapma ve karar verme yetkisi yasaya aykırı olarak elimizden alındığından ve MÜLKİYET HAKLARI İHLAL EDİLEN DAİRE MALİK(LERİ)NİN BU HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİNİN YAPILMASININ talebi ile borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler yüzünden zarar gören ve görmeye devam eden kat malik(ler)i olarak hâkimin müdahalesi talebi; SULH MAHK. DAVA AÇTIĞIMIZ HALDE DİĞER KAT MALİKLERİ MÜTEAH. İLE ANLAŞIP BİNAYI YIKTIPI KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİ BİNE YAPTIRABİLİR Mİ , TOPLANTIYA ÇAĞRILMAYAN KATILMAYAN OLUR VERMEY KAT MALİKLERİ HAKKLARINI NASIL ALABİLİR?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir