İMZANIN İSTİKLALİ İLKESİ (yargıtay kararı)

Geçerli imzaların sahipleri, başkasının imzasının geçersiz olduğunu ileri sürerek kambiyo sorumluluğundan kurtulamazlar.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 12/04/2016 tarih ve 2015/29918 E- 2016/10773 K sayılı içtihatı.

” Alacaklının senette düzenleyen (keşideci) konumunda olan borçlu İma Mühendislik İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden yapmış olduğu temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 677. maddesi hükmü gereğince; “Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasını, sahte imzaları, hayali kişilerin imzalarını veya imzalayan ya da adlarına imzalanmış olan kişileri herhangi bir sebeple bağlamayan imzaları içerirse, diğer imzaların geçerliliği bundan etkilenmez.”Anılan hükme göre, ticari senetteki geçersiz imza sadece kendisi yönündenhükümsüzlük sonucu doğurur. Senetteki her imza diğerlerinden bağımsız olarak sadece imza sahibini bağlar. İmzaların bağımsızlığı ilkesi, poliçeye atılı her geçerli imzanın (keşidecinin, cirantanın, avalistin, kabul eden muhatabın imzası gibi) sahibini bağladığını, geçersiz imzaların sahiplerinin sorumlu tutulmamasına rağmen poliçenin geçerliliğini ortadan kaldırmadığını ifade eder. Geçerli imzaların sahipleri, başkasının imzasının geçersiz olduğunu ileri sürerek kambiyo sorumluluğundan kurtulamazlar. Geçersiz bir imza sahibini bağlamaz ise de, ciro zincirini de koparmaz.Poliçeler bakımından getirilmiş olan bu ilke 6102 sayılı TTK’nun 778/2-d maddesi yollamasıyla bonolar hakkında da uygulanır.Borçlu İma Mühendislik İnşaat Taah. San.ve Tic. Ltd.Şti., takip dayanağı çeklerde düzenleyen konumunda olup, imzalarına bir itirazı bulunmamaktadır.O halde mahkemece, imzaların istiklali ilkesi gereği kendi imzası nedeni ile hamil olan takip alacaklısına borcu ödediğini İİK. 169/a maddesi kapsamında bir belge ile ispatlayamadığı gibi imzaların istiklali prensibi gereği lehtarın ciro imzasının lehtara ait olmamasının keşideci borçluyu sorumluluktan kurtarmayacağından borçlu İma Mühendislik İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazının reddi gerekirken, senetlerdeki ilk ciroya ilişkin imzaların lehtara ait olmadığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. 

Beylikdüzü icra avukatı, icra hukuku alanında icra takibinin başlatılması takibi ve haciz işlemlerinin tatbiki, olası itirazlar neticesinde davaların takibi konusunda uzman avukatlar ile çalışmaya devam etmektedir. Beylikdüzü icra avukatı ile iletişime geçmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayabilirsiniz.

Beylikdüzü avukat, Esenyurt avukat, Büyükçekmece avukat, Avcılar avukat, Boşanma avukatı, Ceza avukatı, İş hukuku avukatı, İcra avukatı, Gayrimenkul avukatı, Malpraktis davası avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir