E-DEVLET ŞİFRESİNİ İZİNSİZ ALAN EŞ MANEVİ TAZMİNATLA SORUMLUDUR

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/2970

K. 2017/8273

T. 13.12.2017

6098/m.58

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 04/12/2013 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 21/04/2015 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; tarafların eski karı koca olduklarını, boşanma davasının devam ettiği dönemde davalının, davacının kimlik fotokopisi ile “e-devlet” şifresi almak istediğine dair taahhütnameyi imzaladığını ve davacıya ait “e devlet” şifresini aldığını, bu şekilde davalı tarafından davacının kişisel verilerine bilgisi dışında ulaşıldığını, davalının eylemi sebebiyle ceza mahkemesinde yargılandığını ve yargılaması sırasında fiilini ikrar ettiğini belirterek oluşan manevi zararının tazminini istemiştir.

Davalı; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davalının, davacının kişisel verilerine hukuka aykırı olarak ulaştığı sabit ise de, bu eylemle davacının manevi açıdan ne gibi bir zarara uğradığının ispatlanamadığı ve Türk Borçlar Kanunu 58. maddesindeki şartların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı, ceza yargılaması sırasında davacıya ait “e-devlet” şifresini aldığını ve kızları ile birlikte davacının kişisel verilerine eriştiklerini beyan etmiştir. Bu husus mahkemece de kabul edildiğine göre davacının manevi zararı oluşmuştur. Davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Kararın açıklanan sebeplerle bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 13.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Beylikdüzü avukat, Beylikdüzü boşanma avukatı, beylikdüzü en iyi avukatları, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzündeki hukuk büroları, esenyurt avukatları, büyükçekmece avukatları, istanbul ceza avukatları, beylikdüzü ceza avukatları, beylikdüzü iş hukuku avukatları, esenyurt iş hukuku avukatı, beylikdüzü gayrimenkul avukatı, avcılar iş hukuku avukatı, büyükçekmece iş hukuku avukatı, beylikdüzü anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma avukatı, ağır ceza avukatı, büyükçekmece ceza avukatları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir